Obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky vymedzujú obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou TOFAS s.r.o. (predávajúcim) a každou fyzickou osobou, alebo právnickou osobou (kupujúcim) uzavretím kúpnej zmluvy a pokiaľ nie sú týmito obchodnými podmienkami upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a Obchodným zákonníkom SR. Na vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení Zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorích zákonov v znení Zákona č. 284/2002 Z.z. a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

Obchodné podmienky medzi spoločnosťou TOFAS s.r.o. a kupujúcim nadobúdajú svoju účinnosť odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

 

Účastníci právneho vzťahu - predávajúci a kupujúci

 

Predávajúci:

TOFAS s.r.o.

913 08  Nová Bošáca č. 170

 

IČO:  47506989                  

DIČ:  2023915421                                     

IČ DPH:  SK2023915421                          

 

tel.:  +421 032 286 1704

e-mail:  tofas@tofas.sk             web: www.tofas.sk

 

Číslo účtu:  1233802009/1111     UniCredit Bank

IBAN:  SK26 1111 0000 0012 3380 2009          BIC (SWIFT):  UNCRSKBX

zapísaný v Obch.registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel sro, vložka 29364/R, zo dňa 17.10.2013 

 

 

Kupujúci:

- fyzická osoba alebo právnická osoba

 

Kúpna zmluva

Konkretizuje obchodný vzťah v písomnej, ale i akejkoľvek inej podobe vzájomne potvrdenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá obsahuje základné náležitosti - označenie predávajúceho a kupujúceho, predmet kúpy, kúpnu cenu, dodacie podmienky, termín dodania - kde každé potvrdenie o prevzatí tovaru znamená potvrdenie danej kúpnej zmluvy uzavretej zadaním objednávky v zmysle týchto Obchodných podmienok.

 

Objednávka

Objednávku môže kupujúci zaslať písomne e-mailom na tofas@tofas.sk , poštou na adresu spoločnosti, alebo prostredníctvom e-shopu www.naradiebrusivo.sk .

 

Objednávka musí obsahovať tieto základné informácie:

 • FO - meno a priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mail
 • PO - názov firmy, adresa, IČO, DIČ, pri platcoch DPH aj IČ DPH, telefonický kontakt, meno kontaktnej osoby, e-mail
 • objednaný tovar, jeho označenie a množstvo
 • adresu a spôsob dodania
 • spôsob platby

 

Doručením objednávky kupujúceho dochádza k jej zaevidovaniu u predávajúceho, ktorý následne zašle jej potvrdenie najneskôr do 24 hodín (pracovné dni). Objednávka sa považuje za záväznú až po jej prijatí a potvrdení predávajúcim. Nepotvrdená objednávka zo strany predávajúceho nie je záväzná! Taktiež nie je záväzná pre predávajúceho, v prípade ak výrobca prestal daný produkt vyrábať, alebo bol produkt nahradený iným produktom. O tomto stave je predávajúci povinný následne oboznámiť kupujúceho. Potvrdená objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

 

Objednávky doručené do 11.00 hodiny sú spracované v ten istý deň, objednávky prijaté neskôr sa spracovávajú nasledujúci pracovný deň.

 

Storno objednávky

Ak kupujúci z nejakého dôvodu chce zrušiť objednávku u predávajúceho, musí tak urobiť písomne e-milom na tofas@tofas.sk. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku a to iba do 24 hodín od jej prijatia u predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo a kupujúci týmto vyjadruje svoj súhlas na storno poplatok vo výške 10% z hodnoty objednávky v prípade, ak k jej zrušeniu dôjde neskôr než do 24 hodín od jej obdržania. Prijatie a potvrdenie zrušenia objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou.

 

Ceny a platobné podmienky

Ceny jednotlivých produktov sú stanovené cenníkom predávajúceho. Všetky ceny sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Konečnú cenu potvrdenú v objednávkovom formulári, vrátane všetkých ostatných poplatkov (balné, poštovné...) nie je možné predávajúcim jednostranne meniť. Ceny v internetovom obchode sa môžu líšiť od cien v kamennej predajni.

 

Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá je zaslaná spolu s tovarom.

 

Kupujúci je povinný za tovar z uskutočnenej objednávky u predávajúceho riadne a včas zaplatiť plnú hodnotu tovaru - celková suma v € uvedená na faktúre.

 

Platbu môže uskutočniť dvoma spôsobmi:

 • dobierkou - platba hotovosťou pri preberaní tovaru
 • platbou vopred - prevodom na bankový účet predávajúceho, na základe vystavenia zálohovej faktúry

 

V prípade neuhradenia kupujúcim sumy za tovar na vystavenej faktúre, alebo jej časti riadne a včas v stanovenom termíne, je následne predávajúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 

Dodacie podmienky

Tovar je rozosielaný dopravcom/kuriérom po celom území SR, kde pri hodnote objednávky bežného tovaru do 100,- € je táto navýšená o poplatok  4,80 € (balné a prepravné) platí pri zásielke s hmotnosťou do 40 kg. Pri hodnote objednávky bežného tovaru (s hmotnosťou do 40 kg) nad 100,- €  balné a prepravné kupujúcemu NEÚČTUJEME, náklady spojené s dopravou hradí predávajúci. Pri predaji kovových regálov, nábytku, kosačiek a podobne... (tzn. objemovo väčšieho a ťažšieho tovaru s hmotnosťou nad 40 kg) pri hodnote objednávky do 250,- € je táto navýšená o poplatok 15,90 € (balné a prepravné). Pri hodnote objednávky (kovových regálov, nábytku, kosačiek a podobne...) nad 250,- € balné a prepravné kupujúcemu NEÚČTUJEME. Pri objednávkach zo zahraničia sa platobné a dodacie pdmienky stanovujú individuálne v závislosti od miesta doručenia, veľkosti a hmotnosti objednaného tovaru.

 

Tovar, ktorý je skladom sa odosiela kupujúcemu ihneď v deň obdržania objednávky, pri neskladových položkách je dodacia lehota 3 - 7 dní.

 

V prípade ak predávajúci nie je schopný dodať tovar v stanovenom termíne (na základe kúpnej zmluvy) z dôvodov vyššej moci (nepredvídateľné okolnosti, prípadne predvídateľné ale neovplyvniteľné, ktoré majú zásadný vplyv na výrobu a dodane tovaru napr. prírodné živly, katastrofy, štrajky a pod..) je povinný túto skutočnosť kupujúcemu oznámiť a dohodnúť nový najbližší možný dodací termín.

 

Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky si prekontrolovať vonkajší obal. V prípade jeho poškodenia, tovar prevziať a dopravcovi do prepravného listu uviesť stav - poškodený obal. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí tovaru si riadne tovar prezrieť a skontrolovať a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne ihneď písomne oznámiť predávajúcemu e-mailom na tofas@tofas.sk. Na reklamácie mechanického poškodenia tovaru po podpise dodacieho listu (prepravného listu), ktoré nebudú nahlásené do 24 hodín od prevzatia, nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

 

Predávajúci nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak sa predávajúci a kupujúci vopred nedohodli inak.

 

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať:

 • druh a množstvo tovaru v stanovenej cene
 • tovar odpovedajúci normám a predpisom patným v SR
 • tovar riadne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave

 

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené kupujúcim (napr. uvedením zlej adresy...)
 • za poškodenie zásielky zavinené prepravcom, kde je s ním nutné okamžité spísanie protokolu o škode

 

Tovar zostáva vlstníctvom predávajúceho až do doby úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru predávajúcemu. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase keď mu predávajúci umožní s tovarom nakladať a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

 

Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmuvy

Kupujúci má právo na vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy) bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a to v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od okamihu kedy ho kupujúci, alebo ním určená tretia osoba prevezme vrátane všetkých častí objednaného tovaru,  alebo ak sa objednané tovary z jednej objednávky dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný  alebo  ak a dodáva tovar pozostávajúci z viacerých kusov tak okamihom prevzatia jeho posledného kusu.

 

Kupujúci má právo v tejto lehote tovar rozbaliť, skontrolovať a odskúšať obdobným spôsobom ako je tomu pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Tovar odskúšať však neznamená začať ho používať a pužitý (opotrebovaný) ho následne vrátiť predávajúcemu. Tovar je možné vrátiť len v novom, neprušenom stave vrátane obalov a všetkých dokladov, ktoré boli spolu s ním dodané - vrátane dokladu o kúpe, záručného listu, návodu na používanie, ostatných dokladov a príslušenstva, ktoré boli predávajúcim spolu s tovarom kupujúcemu zaslané.

 

Odstúpenie od zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy - vzor formulára nájdete Tu :

Odstupenie od zmluvy.docx   zaslaného na e-mail tofas@tofas.sk , alebo poštou zaslaním na adresu spoločnosti TOFAS s.r.o.,  913 08 Nová Bošáca č. 170 . Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu zakúpený tovar spolu so všetkým príslušenstvom a dokladmi (dokumentácia, záručný list, návod na použitie a doklad o zaplatení) zaslaním na adresu predávajúceho TOFAS s.r.o,  913 08 Nová Bošáca č. 170, pričom všetky náklady spojené s vrátením tovaru si hradí kupujúci sám.

 

Prevzatím odstúpenia od zmluvy a nijak nepoškodeného tovaru, bezodkladne predávajúci vráti všetky platby (hodnotu tovaru, vrátane balného a prepravného ak boli súčasťou faktúrovanej sumy za predmetný tovar), ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy a to najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu. Úhrada bude uskutočnená vždy len prevodom na bankový účet, ktorý si kupujúci uvedie v odstúpení od zmuvy.

 

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovnia § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo jemu vyrobeného na mieru
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 • predaj tovaru, ktorý je v ochrannom obale a ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodou ak bol daný obal porušený
 • predaj tovaru, ktorý po dodaní a vzhľadom na jeho povahu môže byť zmiešaný s iným tovarom
 • predaj tovaru, pri ktorom nie je jednoznačne vidieť pôvod od predávajúceho a mohla nastať zámena iným podobným tovarom  

 

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu nedostupnosti tovaru, vypredania zásob, pozastavenia výroby daného tovaru výrobcom alebo dovozcom, alebo na základe závažných zmien, ktoré by znemožnili realizáciu predmetnej zmluvy, taktiež z dôvodov vyššej moci (živelné pohromy, katastrofy a pod.), prípadne nie je predávajúci už ďalej schopný dodať kupujúcemu tovar v stanovenej dohodnutej cene a dodacom termíne, ktoré sú v čase objednania uvedené v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a v prípade zloženia zálohy, alebo uhradenia zálohovej faktúry za tovar mu túto sumu vrátiť prevodom na bankový účet kupujúceho v lehte do 3 kalendárnych dní.

 

Reklamácia

Kupujúci môže reklamovať u prevajúceho len tovar, ktorý bol u predávajúceho zakúpený.

 

Reklamovanie tovaru môže vzniknúť na základe chybnej dodávky, alebo závady na tovare. Reklamáciu je nutné uskutočniť vždy písomnou formou a jej zaslaním poštou na adresu predávajúceho, alebo e-mailom na  tofas@tofas.sk prostredníctvom nášho reklamačného formulára - vzor formulára nájdete Tu :

Reklamačný list.docx .  Reklamácia je predávajúcim spracovaná v ten istý deň, maximálne nasledujúci pracovný deň po jej prijatí. Zahájenie reklamačného konania vzniká u predávajúceho dňom obdržania reklamačného formulára spolu s reklamovaným tovarom od kupujúceho. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však v lehote do 30-tich kalendárnych dní. Každá prijatá reklamácia je zasielaná do autorizovaného servisu na jej odborné posúdenie.

 

Pri preberaní zásielky s objednaným tovarom si musí kupujúci vždy skontrolovať či nie je zásielka nijak navonok poškodená (roztrhnutý obal, deformácia balenia a pod.) v takomto prípade je potrebné ihneď s dopravcom spísať protokol o škode.

 

Kupujúci je ďalej povinný po prevzatí zásielky si riadne skontrolovať množstvo, druh tovaru a všetky jeho náležitosti a ich správnosť na vystavenom a priloženom doklade o ich kúpe. V prípade akejkoľvek nezhody najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia na ne upozorniť predávajúceho, inak po tejto lehote nemusí byť takáto reklamácia uznaná.

 

Postup kupujúceho pri reklamovaní tovaru:

 • vypísanie reklamačného formulára a jeho zaslanie predávajúcemu e-mailom na tofas@tofas.sk alebo poštou na adresu TOFAS s.r.o.,  913 08 Nová Bošáca č. 170
 • riadne zabaliť tovar (aby nedošlo k jeho poškodeniu) a odoslať tovar späť na adresu predávajúceho, pričom náklady spojené s odoslaním tovaru si hradí kupujúci sám. Náklady spojené s vybavením reklamácie a spätného zaslania tovaru kupujúcemu hradí predávajúci
 • reklamovaný tovar vrátiť komplet vrátane všetkého príslušenstva
 • priložiť záručný list, kópiu faktúry (dokladu o kúpe), ostatné doklady ak boli súčasťou tovaru a vypísaný reklamačný formulár
 • uviesť stručný popis závady
 • uviesť kontaktné údaje kupujúceho

 

Reklamovaný tovar musí byť odoslaný vždy riadne očistený. V prípade, že dôjde k závade výrobku v záručnej dobe, má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej závady. Výrobná vada sa prejavuje zväčša na začiatku používania výrobku. V prípade ak je vada neodstrániteľná a bráni tomu aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, pričom ak sa vymieňa tovar za iný tovar musí dôjsť k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu  za zaplatený tovar, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. To isté platí ak sa jedná i o vady odstániteľné, ale ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

 

V prípade ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu dobropis na celkovú sumu zaplatenú kupujúcim za vadný tovar a uvedenú sumu do 14-tich kalendárnych dní poukázať späť na bankový účet kupujúceho. Následne sa vlastníkom reklamovaného tovaru stáva predávajúci.

 

Reklamácie zo strany kupujúceho zaslané formou "DOBIERKY" na adresu predávajúceho nebudú takto zo strany predávajúceho prijaté!

 

Kupujúcemu nevzniká nárok na reklamáciu ak:

 • je tovar poškodený prirodzeným, alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • je tovar poškodený silným znečistením, alebo znečistením jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • je tovar poškodený vonkajšími vpyvmi napr. pádom, nárazom, ponorením el.častí do vody a podobne
 • je tovar poškodený prepätím pri údere blesku, alebo inými živeľnými pohromami
 • je tovar poškodený jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou prašnosťou, teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa bežne používa
 • je tovar poškodený nesprávnym používaním v rozpore s návodom na obsluhu
 • je tovar poškodený zásahom doň neoprávnenou osobou, neodbornými úpravami alebo opravami
 • je tovar poškodený inak mechanicky, chemicky, tepelne - rozbitie, roztrhanie, zhorenie a podobne

 

Záruka na tovar sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, živelnej katastrofy, násilného poškodenia alebo prevádzkou v extrémnych a neobviklých podmienkach. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu na jeho náklady s vyjadrením príslušného stanoviska predávajúceho.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré na ňom vznikli po prechode nebezpečenstva škody na tovare v dôsledku prepravy, vonkajších zásahov a vplyvov, alebo zásahov tretích osôb.

 

Záručná doba

Záručná doba na tovar predávaný predávajúcim je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať záručné lehoty garantované výrobcom.

 

Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu (podľa § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Pokiaľ je kupujúcim podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s  § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka a predpismi s nimi súvisiacimi. Stávajú sa záväzné dňom 01. novembra 2013.